Inicio » 2010 » Enero » 22 » Kaira - Koleso Fortuny
16:26
Kaira - Koleso Fortuny

ALBUN: Koleso Fortuny
AÑO: 2007
GENERO: Symphonic Heavy Metal
PAIS: Belarus

LINE-UP:
Kaira - Vocals
Pavel Drozdov - Guitars
Vladimir Charik - Guitars
Aleksandr Dokuchaev - Bass
Aleksandr General'chik - Keys
Alina Varushina - Cello
Anastasiya Kozhemyakina - Viola
Sergey Grudinin - Drums
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaira - Koleso Fortuny

1. Îõîòà íà âåäüì 04:49
2. Âåëèêèå ñèëû 05:38
3. Óëåòåëà ñ âåòðîì 04:27
4. Êîëåñî Ôîðòóíû 04:58
5. Ìîðñêèå äüÿâîëû 05:05
6. Íà êðàé âñåãî 05:04
7. Ìû äûøàëè ñìåðòüþ 03:41
8. Âîë÷èé âîé 04:38
9. Äóøà ïîýòà 03:55
10. Carmina Burana 03:10

Total playing time 45:25
 
 
 
 
 
Categoría: Kaira | Vistas: 883 | Agregado por: belen_tristania | Valoración: 0.0/0